Startsida Stadgar
Stadgar PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Nätredaktionen   
2008-10-23 15:55
Artikelindex
Stadgar
Sida 2
Alla sidor

 

§ 1. Syfte
Föreningens syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvets och de varvsanställdas betydelse och historia.

§ 2. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för eller stödja föreningens syfte och som erlägger medlemsavgift. Medlemskap kan vinnas av såväl enskild person som organisation och företag.

§ 3. Årsmöte
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara tillgängligt senast fjorton dagar före årsmötedagen. Vid mötet skall följande behandlas:

a) Styrelsens verkamhetsrapport för det gångna arbetsåret.
b) Kassarapport.
c) Revisionsberättelse.
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Styrelsens verksamhetsplan och budget för gällande verksamhetsår.
f) Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
g) Fastställande av medlemsavgifter.
h) Behandling av förslag från styrelse eller föreningens medlemmar.
Nya förslag skall tagas upp som särskild
punkt på dagordningen om de är inkomna och beredda
av styrelsen.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra övriga styrelseledamöter. Ordföranden väljs separat av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår. Övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår, dock så att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för två eller alternativt flera.
För särskilda arbetsuppgifter eller som sakkunniga kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen.
Styrelsens uppgift är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, kassarapport samt förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 5. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper utses av årsmötet för två på varandra följande räkenskapsår två revisorer för dessa, dock så att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor.

§ 6. Valberedning
Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre medlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en av de valda till sammankallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå ledamöter av styrelse och revisorer, samt till årsmötet eller medlemsmöte andra funktionärer som beslutats av årsmöte eller medlemsmöte.§ 7. Medlemsmöte
Utöver årsmötet skall minst ett allmänt möte hållas under verksamhetsåret. Kallelse till medlemsmöte skall vara utfärdat minst fjorton dagar före mötesdagen.

§ 8. Val
Om vid val mer än ett namn föreslagits skall omröstning ske med slutna valsedlar.

§ 9. Organisationers ombud
Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisationen etc. skall kunna förete fullmakt.

§ 10. Uteslutning
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret inte erlagt årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner verkat mot föreningens syften och intressen.

§ 11. Stadgar
Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslag till ändringar skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst två tredjedels majoritet.

§ 12. Upplösning
Föreningen upplöses om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en, högst sex månader. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas till förening, organisation eller instituition med syften liknande föreningens, enligt årsmötets bestämmande.

Senast uppdaterad 2008-10-23 16:05
 
 

Aktiviteter

<<  September 2018  >>
 Må  Ti  On  To  Fr  Lö  Sö 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Besökare

Vi har 15 besökare online